KPAG – Κοσμιδης και Συνεργάτες

Είσπραξη Απαιτήσεων και Εκτέλεση Αξιώσεων σε Χώρες του Εξωτερικού

Στη σύγχρονη οικονομία έχει αυξηθεί κατακόρυφα η συχνότητα δοσοληψιών με το εξωτερικό. Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν ένα κύριο μέσο επίτευξης ανάπτυξης σ’ ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Η συνεργασία ωστόσο με πελάτες  και εισαγωγείς σε άλλες χώρες δεν είναι πάντοτε άμοιρη προβλημάτων, καθώς συχνά προκύπτουν ανεξόφλητα υπόλοιπα και χρέη στο εξωτερικό που δεν μπορούν να ανακτηθούν με ίδια μέσα γρήγορα και αξιόπιστα, οφειλόμενα είτε σε αδυναμία πληρωμής, είτε και σε προβλήματα που προέκυψαν κατά τη συνεργασία.

Η δικηγορική μας εταιρία αποτελεί το αποκλειστικό μέλος στην Ελλάδα διεθνούς οργανισμού είσπραξης απαιτήσεων, με δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής είσπραξης οφειλών και απαιτήσεων που δημιουργούνται στο εξωτερικό, με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους. Ο διεθνής οργανισμός είσπραξης απαιτήσεων έχει παρουσία σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Η είσπραξη απαιτήσεων στις χώρες αυτές δεν αποτελεί πλέον μία δύσκολη υπόθεση για την ελληνική επιχείρηση, η οποία, απευθυνόμενη στη δικηγορική μας εταιρία στην ελληνική γλώσσα, μπορεί να είναι σίγουρη ότι θα έχει έναν άξιο συνεργάτη να ανταποκριθεί άμεσα με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησής της στο εξωτερικό. Εάν η υπόθεση χρειάζεται να επιλυθεί στο δικαστήριο, ομοίως προσφέρουμε άμεση υποστήριξη χωρίς να χρειαστεί να αναζητήσετε δικηγόρο στο εξωτερικό. Δεν χρειάζεται πλέον να αισθάνεστε καμία ανασφάλεια όταν έχετε κάποια υπόθεση στο εξωτερικό: απευθύνεστε σ’ εμάς, στη γλώσσα σας, και εμείς την τακτοποιούμε για λογαριασμό σας.

Προνομιακές τιμές: εξασφαλίζουμε υπό προϋποθέσεις στους πελάτες μας την καταβολή αμοιβής μόνο σε περίπτωση επιτυχούς είσπραξης της απαίτησης: εάν δεν εισπράξουμε την απαίτησή σας, δεν λαμβάνουμε αμοιβή. Τώρα πια η απαίτηση που έχετε στο εξωτερικό δεν πρέπει να θεωρείται «χαμένη»: Έχετε έναν άξιο συνεργάτη να σας βοηθήσει να την εισπράξετε και να συμπληρώσετε στο ταμείο της εταιρίας σας το κεφάλαιο που είχατε απωλέσει, βελτιώνοντας την ρευστότητά σας.

Έλεγχος Φερεγγυότητας: Εάν τυχόν έχετε κάποια αμφιβολία προ, κατά ή μετά τη συνεργασίας σας  με κάποια επιχείρηση του εξωτερικού, μπορούμε να σας βοηθήσουμε παρέχοντας δελτία πληροφοριών φερεγγυότητας σε προνομιακές τιμές, μέσω του δικτύου μας.


Στις περιπτώσεις οικονομικών αξιώσεων, η επιτυχία για τον εντολέα μας είναι η είσπραξη της απαίτησης. Συχνά οι πιστωτές βιώνουν μια απογοητευτική εμπειρία, διαπιστώνοντας ότι η τελική νίκη μιας δικαστικής αντιπαράθεσης δεν εγγυάται και την είσπραξη των οικονομικών τους απαιτήσεων.

Δυνάμει της ελευθερίας εγκαταστάσεως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο και περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις της Ε. Ε. αποκτούν περιουσιακά στοιχεία στο εσωτερικό της Ευρώπης. Συνεπώς, η σημασία της επιτυχούς αναγκαστικής εκτέλεσης αξιώσεων αυξάνεται όλο και περισσότερο και υπό την όψη της εκτέλεσης στο εξωτερικό, ειδικότερα όταν ο πιστωτής έχει λάβει γνώση περί περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό. Η μετά από την διεκπεραίωση της κανονικής διαδικασίας στην ημεδαπή αναγκαστική εκτέλεση στο εξωτερικό αποτελεί όμως έναν κρίσιμο τομέα της πραγματοποίησης είσπραξης απαιτήσεων, όπως κατ’ επέκταση και της επιτυχούς εκτέλεσης της εντολής του πελάτη.

Η συνθήκη της Ε. Ε. περί δωσιδικίας και εκτέλεσης ρυθμίζει μεταξύ άλλων τον τομέα της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων εντός των συμβαλλόμενων χωρών. Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι εκδιδόμενες σε μια συμβαλλόμενη χώρα αποφάσεις και στις υπόλοιπες χώρες, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Οι εκδιδόμενες και τελεσίδικες αυτές αποφάσεις καθίστανται εκτελεστέες και σε άλλη συμβεβλημένη χώρα. Η σχετικά προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον του Πρωτοδικείου στο τόπο κατοικίας του οφειλέτη είναι τυπικής φύσεως και διεκπεραιώνεται χωρίς αντικειμενική επανεξέταση της ουσίας της αλλοδαπής απόφασης.

Και στον τομέα αυτό ενεργούμε συχνά για λογαριασμό των ημεδαπών μας πελατών στην Ελλάδα και αντιστρόφως, αναλαμβάνοντας στα πλαίσια δρομολόγησης της διαδικασίας αναγνώρισης, π.χ. για τον σκοπό της διαπίστωσης ακίνητης περιουσίας και την έρευνα σε τοπικά υποθηκοφυλακεία από συνεργάτες μας στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα ή την επαρχία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα Αναγκαστική εκτέλεση αξιώσεων στην Ελλάδα (Κείμενο στα Γερμανικά Κείμενο στα Γερμανικά – το άρθρο αυτό διατίθεται και ως Download σε μορφή PDF).

Συνεπώς, η είσπραξη απαιτήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί έναν εκτεταμένο τομέα δραστηριοτήτων του δικηγορικού μας γραφείου, όπου Γερμανία και Ελλάδα αποτελούν και πάλι τα σημεία έμφασης. Η αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότητας και η επιλογή ενδεδειγμένων ενεργειών διαμορφώνονται βάσει εκτίμησης χρονικής διάρκειας και δαπανών της διαδικασίας, τυπικών εθνικών ιδιαιτεροτήτων και παραγόντων δικονομίας και εμπράγματου δικαίου. Στην συνέχεια επιλέγεται κατά περίπτωση είτε η άσκηση τακτικής αγωγής στο εξωτερικό είτε η διενέργεια της διασυνοριακής ειδικής διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο info [@] rechtsanwalt.gr