Δικηγορική Εταιρεία Κοσμίδης & Συνεργάτες

Blog

Jul
27

Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης πρόκειται να χορηγούνται προσωρινές διαταγές, οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε επαναπρόσληψη του εργαζομένου μέχρι τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, πλέον με περιορισμένο τρόπο. Οι συγκεκριμένες διατάξεις θα επιδιώξουν την αποτροπή της κατάχρησης του δικαιώματος προσωρινής δικαστικής προστασίας , δίχως όμως να καταργούν τη δυνατότητα παροχής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος και άρθρο 6, παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Προς διευκρίνιση θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα δύναται να προηγηθεί η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής για τη χρονική περίοδο έως την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων. Η προσωρινή διαταγή ισχύει έως την εκδίκαση των πραγματικά επειγόντων μέτρων, δηλαδή έως την έκδοση της προσωρινής διαταγής. Το νόημα του εν λόγω κανονισμού αποτελεί η λήψη επείγοντος μέτρου έως τη συζήτηση των ουσιαστικών επειγόντων μέτρων, επειδή τα συγκεκριμένα μέτρα εκδικάζονται συνήθως μετά από έναν μήνα ή εν μέρει και μετά από περισσότερο χρονικό διάστημα. Έως τώρα καθυστερούσε η διαδικασία αρκετά, αφού προηγουμένως οριζόταν με τη προσωρινή διαταγή μία ρύθξμιση, ο οποίος καθιερωνόταν μόνο συνοπτικά και σχεδόν δίχως έλεγχο των πραγματικών γεγονότων, ενώ η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων με έλεγχο πραγματικών γεγονότων καθυστερούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω καθυστέρησης καθυστερούσε επίσης και η κύρια δίκη. Αυτή η τακτική έγινε εν μέρει συνειδητή και εφαρμοζόταν προς σκοπό της καθυστέρησης της δίκης. Η νέα διάταξη αποσκοπεί στην αποτροπή της συγκεκριμένης τακτικής.

Τα βασικά σημεία της νέας ρύθμισης:

  • Η προσωρινή διαταγή θα προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός δυο εργάσιμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης.
  • Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, τότε η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα συζητείται εντός τριάντα ημερών.
  • Αναβολή θα δίνεται μόνο εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, αλλιώς θα παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο.

Κύρια αγωγή:

  • Εάν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν την άσκηση της κύριας αγωγής, ο δικαστής που το διατάσσει ορίζει υποχρεωτικά προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.
  • Αναβολή της κύριας υπόθεσης επιτρέπεται μόνο μία φορά το χρόνο και δεν θα απέχει περισσότερο από δυο μήνες από την αρχική δικάσιμο. Δεύτερη αναβολή χορηγείται μόνον αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.
  • Η νέα δικάσιμος στη περίπτωση αυτή προσδιορίζεται εντός 30 ημερών και η απόφαση επί της αγωγής εκδίδεται από το δικαστήριο υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από τη συζήτηση, και όταν πρόκειται για υπόθεση με αντικείμενο διαρκή έννομη σχέση (εργατικό δίκαιο), η απόφαση εκδίδεται οπωσδήποτε εντός δυο μηνών από τη συζήτηση.
  • Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της κυρίας αγωγής, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.

Αυτό σημαίνει πως η προσωρινή διαταγή για τον εργαζόμενο θα ισχύει μόνο για δυο μήνες και μέχρι να συζητηθεί υποχρεωτικά η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Jul
16

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ναυτιλίας ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα για την χορήγηση επιχορηγήσεων προς μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά νησιά. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα προβλέπει την χορήγηση δανείων υπό ευνοϊκούς όρους, μεταξύ των οποίων θα μπορούν να εκταμιευτούν ποσά ύψους μέχρι και 10.000 έως 30.000 ευρώ. Το δάνειο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης ή για την χρηματοδότηση επενδύσεων. Θα έχει 4-ετής διάρκεια με σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Για επιχειρήσεις με έδρα στα ελληνικά νησιά με πληθυσμό λιγότερο των 3.100 κατοίκων, καθώς και για επενδύσεις με επιχειρήσεις που εδρεύουν στα νησιά και δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας θα χορηγείται το δάνειο άτοκα. Τα δάνεια μπορούν να καλύψουν έως 70% των επενδυτικών εξόδων, ενώ το υπόλοιπο 30% θα πρέπει να αποδοθεί ως ίδιο κεφάλαιο από την επιχείρηση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υφιστάμενες καθώς και νέες επιχειρήσεις. Οι τομείς που μπορούν να επιχορηγηθούν είναι ξενοδοχειακές και γαστρονομικές επιχειρήσεις, εκμίσθωση δωματίων και διαμερισμάτων, ταξιδιωτικών πρακτορείων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων, θαλάσσια σπορ και θαλάσσιος τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, λιανικό εμπόριο τροφίμων, σουβενίρ και λαϊκής τέχνης, γκαλερί, επεξεργασία και προώθηση ντόπιων προϊόντων κτλ.

Οι δαπάνες που μπορούν να επιχορηγηθούν αφορούν :

-Τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση, ανακαίνιση και αναπαλαίωση παλιών κτηρίων, εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων

-Μηχανήματα και εγκαταστάσεις

- Τα δικαιώματα τεχνογνωσίας και άδειες

- Λογισμικά συστήματα

-Την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

-Τα μέτρα διαφήμισης

-Λειτουργικά έξοδα (π.χ. το ενοίκιο – εξαιρουμένης της χρονομίσθωσης, έξοδα προσωπικού, τέλη, υλικά).

Το βάρος της επιχορήγησης αφορά τις επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως ενδεικτικά η ανανέωση του εξοπλισμού, αναβάθμιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση ελληνικών προϊόντων (π.χ. «ελληνικό πρόγευμα»), δικτύωση και προώθηση, επιτήρηση παραγωγικών διαδικασιών, σημεία πώλησης ντόπιων προϊόντων, ανακαίνιση κτηρίων φιλική προς το περιβάλλον κτλ.

Από την 31η Μαΐου θα μπορούν οι δικαιούχες επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την επιχορήγηση σε υποκαταστήματα συγκεκριμένων ελληνικών τραπεζών. Οι αιτήσεις θα λαμβάνονται σύμφωνα με το σύνθημα «όποιος φτάνει πρώτος, σερβίρεται πρώτος», έως την εξάντληση του προϋπολογισμού ύψους 80 εκατ. ευρώ. Οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να έχουν εκταμιευτεί από τις τράπεζες έως τις 31. Δεκεμβρίου 2013.

Τα δάνεια θα χορηγούνται δίχως διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς εγγραφή εγγυήσεων (όπως π.χ. υποθηκών), παρά μόνο με προσωπική εγγύηση ενός τρίτου προσώπου.

Jul
5

Με την υπογραφή της απόφασης του υφυπουργού του υπουργείου περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, καθώς και μετά από την κοινή λήψη της απόφασης με τον υφυπουργό του υπουργείου οικονομικών, οι ταρίφες για νεοεισερχόμενα φωτοβολταϊκά αλλά και για φωτοβολταϊκά συστήματα του «ειδικού προγράμματος» που αφορά τις εγκαταστάσεις σε κτήρια θα κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα απ’ ότι προσφάτως.

Οι νέες τιμές καθορίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα νέα ορθολογικά  μέτρα για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα για την μείωση του ελλείμματος του ειδικού τιμολογίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) του ΛΑΓΗΕ. Επιπλέον συνυπολογίστηκε και η επιβάρυνση του καταναλωτή στο πλαίσιο της επίκαιρης οικονομικής κατάστασης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ταρίφες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φοτοβολταϊκά συστήματα, όπως αυτές θα ισχύουν για τις νέες εγκαταστάσεις από τις 1.6.2013.

Πίνακας 1

Ο καθορισμός των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της περίπτωσης γ) του άρθρου 13, εδάφιο 1 του νόμου 3468/2006 όπως ισχύει και αναγράφεται στον πίνακα) διαμορφώνεται σύμφωνα με στοιχεία της παρακάτω κατάρτισης σε €/MWh:

Συνδεδεμένη εγκατάσταση Μη συνδεδεμένη εγκατάσταση
Α Β C

(Ανεξαρτήτως της ισχύς)

>100 kW 100 kW
Φεβρουάριος 2013 95,00 120,00 100,00
Αύγουστος 2013 95,00 120,00 100,00
2014 Φεβρουάριος 90,00 115,00 95,00
2014 Αύγουστος 90,00 115,00 95,00
Για κάθε έτος ν μετά το 2015 1,1 x μΟΤΣ ν-1 1,2 x μΟΤΣ ν-1 1,1 x μΟΤΣ ν-1

μΟΤΣ ν-1 : Η μέση οριακή τιμή του συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν – 1.

Οι νέες τιμές θα ισχύσουν από τις 1. Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα και δεν αφορούν τις ήδη ισχύοντες ταρίφες για παλιές εγκαταστάσεις, οι οποίες παρατάθηκαν σύμφωνα με τον νόμο «απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 έως τις 30. Ιουνίου 2013.

Η παράταση αφορά τις εξής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις:

  • Φωτοβολταϊκά συστήματα με συνολική ισχύ έως 100 kW για επαγγελματίες αγρότες, των οποίων η τήρηση των σταθερών τιμών έληξε στις 19 Μαΐου 2013 και ισχύει τώρα έως τις 30 Ιουνίου.
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα, των οποίων η τήρηση των σταθερών τιμών έληξε στις 12 Μαρτίου 2013 και δια της συγκεκριμένης παράτασης μπόρεσαν να συγκαταλεχθούν στην διαμόρφωση των τιμών της υπουργικής απόφασης από τις 9 Αυγούστου 2012 έως τις 30 Ιουνίου 2013.

Πίνακας 2

Όσον αφορά το «ειδικό πρόγραμμα» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και ιδίως σε στέγες κτιρίων, διαμορφώνονται οι τιμές της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα σύμφωνα με την παρακάτω κατάρτιση:

Μήνας / Έτος Τιμή (Ευρώ/MWh)
Φεβρουάριος 2013 125,00
Αύγουστος 2013 125,00
Φεβρουάριος 2014 120,00
Αύγουστος 2014 120,00
Φεβρουάριος 2015 115,00
Αύγουστος 2015 115,00
Φεβρουάριος 2016 110,00
Αύγουστος 2016 110,00
Φεβρουάριος 2017 105,00
Αύγουστος 2017 100,00
Φεβρουάριος 2018 95,00
Αύγουστος 2018 90,00
Φεβρουάριος 2019 85,00
Αύγουστος 2019 85,00
Jul
2

Για πρώτη φορά οι δηλώσεις θα υποβάλλονται την ίδια περίοδο, ανεξάρτητα με την ιδιότητα των φορολογουμένων ή τον αριθμό που λήγει το Α.Φ.Μ. τους.

Στη συνέχεια αναλύονται τα σημαντικότερα σημεία, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους φορολογούμενους :

ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Είναι το βασικό έντυπο που συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις και είναι απαραίτητο κομμάτι των δηλώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών. Η συμπλήρωση του γίνεται πριν την συμπλήρωση του Ε1 και περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης ( Επωνυμία, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., κλπ.). Στον κωδικό δραστηριότητας της επιχείρησης θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή διότι από αυτόν τον κωδικό εξαρτάται αν η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτήσεων.

Στους πίνακες ΣΤ΄ έως τον πίνακα Ζ΄ του εντύπου αυτού απεικονίζεται η πλήρης οικονομική εικόνα της επιχείρησης (Έσοδα, Έξοδα, Αγορές) για όλο το έτος και από τους πίνακες αυτούς προκύπτουν τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης.

Ο πίνακας Ί του εντύπου συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στον αυτοέλεγχο, με βάση τον Νόμο 3296/04.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι το έντυπο αυτό θα πρέπει να υπογράφεται από λογιστή, βάση νόμου, όταν τα έσοδα της επιχείρησης είναι άνω των 100.000€ για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση και άνω των 50.000€ για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επαγγελματία και σε κάθε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο πίνακας Ι για την διαδικασία του αυτοελέγχου.

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Είναι ένα έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τον λογιστή που είναι υπεύθυνος για την συμπλήρωση της δήλωσης, και σε αυτό αναλύονται οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και θα πρέπει να αναμορφωθούν. Οι δαπάνες γράφονται αναλυτικά στην κατάσταση αυτή και ουσιαστικά αυξάνουν τα κέρδη της επιχείρησης. Σε αυτές τις δαπάνες ανήκουν τα έξοδα τηλεφώνου,  τμήμα δαπανών που αφορούν σε επιβατικό αυτοκίνητο και διάφορα άλλα έξοδα.

Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων

Η κατάσταση αυτή συμπληρώνεται μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και περιλαμβάνει όλους τους φόρους που θα έπρεπε να έχει αποδώσει η επιχείρηση ( Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε., και άλλους διάφορους φόρους ). Αν κάποιοι από αυτούς τους  φόρους δεν έχουν πληρωθεί, θα πρέπει  αυτό να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσω του πίνακα αυτού.

Έντυπο Ε1

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από όλους τους φορολογούμενους. Τα παρακάτω σημεία και κωδικοί θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη από τους επαγγελματίες:
Πίνακες 4Γ και 4Δ:

Στους πίνακες αυτούς και συγκεκριμένα στους κωδικούς 401, 413, 501, 511 μεταφέρεται το αποτέλεσμα που προκύπτει από το έντυπο Ε3.

Στους κωδικούς 425 ή 517 ανάλογα με την μορφή της επιχείρησης μεταφέρονται τα ακαθάριστα έσοδα της.

Στον κωδικό 415 μεταφέρονται οι ζημιές που έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις από τα προηγούμενα χρονιά. Οι ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν στον κωδικό αυτό είναι μέχρι την 5ετια, άρα για φέτος μπορεί να μεταφερθεί ζημιά που υπήρχε από την χρήση 2007 με την προϋπόθεση ότι αυτή η ζημιά μεταφέρεται κάθε χρονιά στην φορολογική δήλωση. Δηλαδή αν μια χρονιά ξεχαστεί να γραφτεί ο κωδικός αυτός, χάνεται η ζημιά και δεν μπορεί να συμψηφιστεί σε επόμενα έτη.

Στον κωδικό 515, που αφορά τους ελευθέρους επαγγελματίες, ισχύει ότι και στον παραπάνω κωδικό με την μόνη διαφορά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες άρχισαν να έχουν το δικαίωμα μεταφοράς ζημιάς από την χρήση 2010. Βέβαια ο περιορισμός της 5ετιας ισχύει και για αυτούς.

Άλλοι Κωδικοί

ΚΩΔΙΚΟΣ 053: Στον κωδικό αυτό γράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβληθήκαν το 2012 σε Κύρια και Επικουρικά ταμεία ( Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΑΔ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κλπ.) οι οποίες δεν γράφονται στα βιβλία της επιχείρησης για την χρήση του 2012.

ΚΩΔΙΚΟΙ 601, 603, 605: Εδώ αναγράφονται οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί από πελάτες της επιχείρησης μετά το 2012. Για να δηλωθούν οι παρακρατούμενοι αυτοί φόροι θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση από τον πελάτη της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να δοθεί σε κάθε περίπτωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ 019: Είναι ένας από τους σημαντικότερους κωδικός που βρίσκεται στον πίνακα 2 της δήλωσης «Πληροφοριακά Στοιχεία». Ο κωδικός δεν είναι μόνο πληροφοριακός αλλά είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να τον αναγράφουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και το 90% του τζίρου προέρχεται από αυτούς ή αντίστοιχα σύμβαση με ένα Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο και το 75% του τζίρου προέρχεται από αυτόν.
Συμπληρώνοντας τον κωδικό αυτό το τέλος επιτηδεύματος δεν θα είναι 650€ αλλά 500€.
ΚΩΔΙΚΟΣ 027: Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα ( όχι ελευθέρους επαγγελματίες) και έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1950 και συμπληρώνεται ώστε να μην τους επιβληθεί το τέλος επιτηδεύματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ 021: Συμπληρώνεται από όσους έχουν ατομική επιχείρηση και έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις (μη έκδοση στοιχείου, μη τήρηση ή ανακριβής τήρηση πρόσθετου βιβλίου, απόκρυψη συναλλαγής) και οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα έχουν καθόλου αφορολόγητο.

ΚΩΔΙΚΟΣ 017: Συμπληρώνεται από όσους έχουν γεννηθεί από 01/01/1982 και μετά και θα έχουν αφορολόγητο στις 9.000€ με την προϋπόθεση ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν ξεπερνούν τα 9.000€.

Οι παραπάνω κωδικοί αφορούν κυρίως αυτούς που έχουν ατομική επιχείρηση.

Φόροι

Η φορολόγηση των εισοδημάτων για φέτος θα γίνει με την κλίμακα φορολογίας και θα είναι ενιαία ,δηλαδή θα υπάρχει πρόσθεση των εισοδημάτων από όλες τις πηγές (μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, ενοίκια , ελευθέρια επαγγέλματα κλπ):

Κλιμάκιο εισοδήματος € Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Κλιμακίου € Σύνολο εισοδήματος € Σύνολο Φόρου €
5.000 0 0 5.000 0
7.000 10 700 12.000 700
4.000 18 720 16.000 1.420
10.000 25 2.500 26.000 3.920
14.000 35 4.900 40.000 8.820
20.000 38 7.600 60.000 16.420
40.000 40 16.000 100.000 32.420
Άνω των 100.000 45

Η κλίμακα υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης  1% έως 4% ανάλογα με το εισόδημα που δηλώνεται παραμένει σε ισχύ. Η κλίμακα είναι 1% για εισοδήματα 12000-20000 ευρώ, 2% για 20001-50000 ευρώ , 3% για 50001-100000 ευρώ και 4% για άνω των 100000 ευρώ.

Το τέλος επιτηδεύματος αφορά όλους τους επαγγελματίες ανεξαρτήτως εσόδων και αποτελεσμάτων και ανέρχεται στα 650€ για κάθε ατομική επιχείρηση που λειτουργεί άνω των 5 ετών και 600€ για κάθε υποκατάστημα αυτής.

Δικηγορικο Γραφείο Κοσμίδης και Συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη

Sep
19

I. Σήμα

Το ελληνικό δίκαιο σημάτων υπέστη πρόσφατα τροποποιήσεις, καθώς εισήχθη ο νέος νόμος 4072/2012, ο οποίος αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα νόμο 2239/1994.

Στο ελληνικό δίκαιο γίνονται δεκτά προς καταχώριση τα περισσότερα γνωστά είδη σημάτων ως εθνικά σήματα, ήτοι

- λεκτικά σήματα. Αυτά μπορούν να αποτελούνται από ή μία περισσότερες λέξεις ή μικρές φράσεις, εφόσον δεν είναι απλά περιγραφικές και είναι σε θέση να διακρίνουν τα προϊόντα του καταθέτη από τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά προϊόντα.

- εικαστικά σήματα, ήτοι σήματα που σχηματίζονται από σύμβολα κάθε είδους, όπως γράμματα, αριθμοί, λέξεις σε απόκλιση από τη συνήθη μορφή τους καθώς αφηρημένες γραφικές παραστάσεις, εφόσον πάντοτε υπάρχει διακριτική ικανότητα.

- σύνθετα σήματα, ήτοι σήματα αποτελούμενα από συνδυασμό λέξεων και εικόνων.

- τρισδιάστατα σήματα. Συχνή περίπτωση τέτοιου σήματος αποτελεί το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του

Ως σήματα δεν μπορούν να καταχωριστούν ορισμένα σημεία. Οι σημαντικότερες περιπτώσεις είναι οι εξής:

- στερούνται διακριτικού χαρακτήρα

- συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγή του προϊόντος / υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας

- συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στην πάγια πρακτική του εμπορίου

- συνίστανται αποκλειστικά από το σχήματ που επιβάλλεται από την φύση του πρ勤ιοντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν

- μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό ως προς την φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος / υπηρεσίας

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, απαγορεύεται φυσικά και η κατάθεση σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει σε σημείο που να προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης με προγενέστερο σήμα, είτε εθνικό, είτε διεθνές (που να έχει ισχύ στην Ελλάδα) είτε κοινοτικό.

Η διαδικασία κατάθεσης εθνικού σήματος απαιτεί την υποβολή σχετικού αιτήματος στην υπηρεσία σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, που να συνοδεύεται από διάφορα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και απεικόνιση του σήματος. Για τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η υποστήριξη από δικηγόρο στην Ελλάδα, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή έρευνα προ της καταχώρισης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει προγενέστερο σήμα  με το οποίο να υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγχυσης.

Διεθνή και κοινοτικά σήματα απολαμβάνουν στην Ελλάδα προστασία αντίστοιχη που προβλέπεται από την νομοθεσία και στις άλλες χώρες.

ΙΙ. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Η ελληνική νομοθεσία προστατεύει εξάλλου τις εφευρέσεις, προβλέποντας την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εφόσον συντρέχουν ορισμένες προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις.

Ως εφεύρεση νοείται το δημιούργημα του ανθρωπίνου πνεύματος για την επίλυση τεχνικού προβλήματος με εφαρμογή φυσικών νόμων κατά τρόπο άγνωστο μέχρι τώρα, που υπερβαίνει για τον μέσο ειδικό το συνηθισμένο μέτρο προόδου ή τη σχετική και γνωστή στάθμη της τεχνικής. Ο νόμος προβλέπει την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για επινοήματα νέα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Η άξια προστασίας εφεύρεση μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

Ο νόμος δεν θεωρεί εφευρέσεις επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής:

- τις ανακαλύψεις, επιστημονικές θεωρίες και μαθηματικές μεθόδους

- τις αισθητικές δημιουργίες

- τα σχέδια, κανόνες και μεθόδους για την άσκηση πνευματικών δραστηριοτήτων, για παιγνίδια και για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

- την παρουσίαση πληροφοριών

- τις μεθόδους χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής του ανθρωπίνου σώματος ή του σώματος των ζώων

- τις διαγνωστικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο ανθρώπινο σώμα ή στο σώμα των ζώων

Για την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας απαιτείται κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος είναι αρμόδιος να αποφασίσει την χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την προστασία και των αλλοδαπών νομίμως κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών καθώς και των ευρωπαϊκών ευρεσιτεχνιών σύμφωνα με την αντίστοιχη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΙΙΙ. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Τα υποδείγματα και σχέδια χρησιμότητας συνιστούν νέες επινοήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος που περιέχεται σε ενσώματο κινητό αντικείμενο. Αναφέρονται στον χώρο της τεχνικής, δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και αν έχουν βιομηχανική εφαρμογή, δικαιούνται προστασίας μέσω της έκδοσης αντιστοίχου πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας., χωρίς μάλιστα να απαιτείται η ύπαρξη εφευρετικής δραστηριότητας.

Ως παραδείγματα αναφέρονται τα εργαλεία, όργανα, σκεύη, εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να κατασκευάζονται για πρώτη φορά ή και να βελτιώνονται και τελειοποιούνται ώστε να πραγματώνουν τον σκοπό.

Για την κατοχύρωση υποδείγματος χρησιμότητας απαιτείται υποβολή αίτησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενώ γενικά οι περισσότερες διατάξεις του νόμου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τα υποδείγματα χρησιμότητας.

ΙV. Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα

Στην Ελλάδα προστατεύονται τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα δυνάμει του π.δ. 259/1997 καθώς και το π.δ. 161/2002, τα οποία έχουν κυρώσει σχετική διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το βιομηχανικό σχέδιο / υπόδειγμα είναι δυσδιάστατη (σχέδιο) ή τρισδιάστατη (υπόδειγμα) διάπλαση μορφής που έχει πρακτικό προορισμό, που λόγω του αισθητικού τους απολέσματος αποτελεί πνευματικό δημιούργημα, λόγω όμως της έλλειψης συγκεκριμένου βαθμού πνευματικής δημιουργίας, δεν μπορεί να προστατευτεί ως προϊόν της διανοίας προστατευόμενο με τη νομοθεσία προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.  Το π.δ. 257/1997 ορίζει ως βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα την εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους προϊόντος η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει και ιδίως τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την μορφη΄ή τα υλικά του προϊόντος ή της διακόσμησής του ή της συσκευασίας του. Πρόκειται δηλαδή για νέες γραφικές ή έγχρωμες συνθε΄σεις ή τρισδιάστατες διαμορφώσεις που διασφαλίζουν ειδική εμφάνιση που μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τη βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή του αισθητικά διαμορφωμένου προϊόντος παρέχοντας παράλληλα αισθητική απόλαυση. Παράδειγμτα αποτελούν το σχήματα των επίπλων, υποδημάτων, διακοσμητικών αντικειμένων κ.ά.

Τα βιομηχανικά σχέδια προστατεύονται είτε με την καταχώριση σχετικής δήλωσης κατάθεσης στο Διεθνές Γραφείο στη Γενεύη είτε και στον Ο.Β.Ι., ο οποίος όμως υποχρεούται να την προωθήσει άμεσα στο Διεθνές Γραφείο της Γενεύης. Για την προστασία θα πρέπει τα σχέδια / υποδείγματα να έιναι νέα και να έχουν ατομικό χαρακτήρα.

Aug
18

Με τον πρόσφατο νόμο 4072/2012, στην ελληνική νομοθεσία εισήχθη μία νέα εταιρική μορφή, με σκοπό τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω ενός εταιρικού τύπου που αφενός διασφαλίζει περιορισμένη ευθύνη τωνεταίρων του, αφετέρου είναι ευέλικτος και εύκολος στην ίδρυση. Σύμφωνα με τα βασικά της χαρακτηριστικά, πρόκειται για έναν κεφαλαιουχικό τύπο εταιρίας στο μεταίχμιο μεταξύ ΑΕ και ΕΠΕ, αντίστοιχη με την γνωστή από άλλες χώρες “Private Company” (P.C.).

Η εταιρεία αυτή μπορεί να ιδρυθεί με εταιρικό κεφάλαιο ίσο με ένα ευρώ (1€). Το χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν στην εταιρεία αυτή με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές. Οι κεφαλαιακές εισφορές είναι οι “κλασικές” παροχές σε χρήμα ή σε είδος, η οποίες αποτιμώνται άμεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας, και είναι γνωστές και από τις εταιρικές μορφές της ΑΕ και της ΕΠΕ. Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές αποτελούν παροχές μη άμεσα αποτιμητές, όπως π.χ. απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης, εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι εισφορές αυτές συναντώνται κυρίως στις προσωπικές εταιρίες, ωστόσο, ακόμη και αν το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. αποτελείται μόνο από τέτοιες, δεν μπορεί να αποβάλει τον κυρίως κεφαλαιουχικό της χαρακτήρα.

Ένα νέο στοιχείο της Ι.Κ.Ε. είναι οι εγγυητικές εισφορές. Αυτές είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό του προηγούμενου εδαφίου», δηλαδή μέχρι του ποσού ανάληψης της ευθύνης του. Έτσι, προκύπτει η δυνατότητα για ίδρυση εταιρίας χωρίς εξαρχής καταβεβελημένα κεφάλαια, αλλά με εκτίμηση μελλοντικών κερδών.

Ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης της Ι.Κ.Ε. και ως μονοπρόσωπης, ενώ ως διαχειριστής μπορεί να οριστεί εταίρος ή τρίτος. Κατά την ίδρυση δεν απαιτείται η τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου, εκτός και αν επιθυμούν κάτι τέτοιο οι εταίροι ή εάν εισφέρονται στην εταιρία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. εισφορά ακινήτου στο κεφάλαιο της εταιρίας). Η σύσταση της εταιρίας γίνεται με απλοποιημένο και γρήγορο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3853/2010 (σύσταση εταιριών από υπηρεσία μίας στάσης – one stop shop). Αν και σκοπός του νόμου είναι η ίδρυση μέσα σε μία ημέρα, στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί περί τις 3-4 ημέρες.

Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, ο νόμος παραπέμπει στις διατάξεις που ισχύουν και για τις ανώνυμες εταιρίες. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα. Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης στο ΓΕΜΗ. Από πλευράς φορολογίας, ο νόμος προβλέπει ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζονται αναλογικά και για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.

May
8

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013», τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Πολιτισμού – Τουρισμού έχουν προβλέψει τη δυνατότητα επιδότησης με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους επιχειρήσεων που κινούνται στον τομέα του «Εναλλακτικού Τουρισμού». Η πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» υλοποιείται βάσει του κανονισμού 1998/2006 της 15.12.2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid). Πρόκειται ειδικότερα για πρόγραμμα που στοχεύει να επιδοτήσει αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες με σκοπό τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης των εναλλακτικών ή/και ειδικών μορφών τουρισμού.
Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης, η πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» στόχο έχει να ενισχύσει επενδυτικά σχέδια στις εξής γενικότερες κατηγορίες:
‐ αθλητικός τουρισμός αναψυχής, ήτοι εκείνη την μορφή τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με τον αθλητισμό για λόγους αναψυχής
‐ θαλάσσιος τουρισμός, δηλαδή την μορφή τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε εμπειρίες που σχετίζονται με το θαλάσσιο και το παράκτιο περιβάλλον
‐ τουρισμός υπαίθρου, που αναφέρεται σε εμπειρίες του επισκέπτη συνδεόμενες με το φυσικό περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, θαλάσσιων και παρακτίων περιοχών
‐ γαστρονομικός τουρισμός, ήτοι τον τουρισμό που αναφέρεται σε εμπειρίες του επισκέπτη που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας μίας συγκεκριμένης περιοχής
‐ τουρισμός υγείας και ευεξίας, ήτοι τουρισμός που στοχεύει στον συνδυασμό των διακοπών με υπηρεσίες υγείας

Δείτε περισσότερα εδώ: http://www.rechtsanwalt.gr/downloads/enishisi-enallaktikou-tourismou.pdf

Sep
20

Από την έκδοση του ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις», όλοι αναρωτούνται από πότε τελικά ισχύει πραγματικά. Πολίτες που άκουσαν την ψήφιση του νόμου αυτού σπεύδουν στα ΚΕΠ και στους συμβολαιογράφους αναρωτώμενοι εάν μπορούν να ιδρύσουν τη δική τους εταιρία γρήγορα και οικονομικά, δυστυχώς όμως έρχονται αντιμέτωποι με την απάντηση ότι ο νόμος αυτός ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Τελικά λοιπόν, πότε ο πολίτης μπορεί να επικαλεστεί την εφαρμογή του νόμου αυτού και να μπορέσει έτσι να ξεκινήσει την δραστηριότητά του εκμεταλλευόμενος τα οφέλη του συγκεκριμένου νομοθετήματος;

Σύμφωνα με το άρ. 25 του νόμου αυτού,  «Η ισχύς των άρθρων του Μέρους Α του παρόντος νόμου αρχίζει μετά την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ν. 3419/2005, όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και μετά την έκδοση της κοινής, προβλεπόμενης από τον παρόντα νόμο στο άρθρο 4 παρ. 2Α, υπουργικής απόφασης, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Η απάντηση λοιπόν στο πότε εφαρμόζεται πραγματικά ο νόμος αυτός δίδεται, δυστυχώς όχι με την αμεσότητα που θα ανέμενε ο – μη νομικός – πολίτης, στον ίδιο το νόμο, δια παραπομπής ωστόσο σε άλλες διατάξεις.

Καταρχήν γίνεται λόγος για το μέρος Α του νόμου. Πράγματι, το μέρος Α του ν. 3851/2010 (άρθρα 1-12) περιλαμβάνει τις σχετικές διαδικασίες απλοποίησης / επιτάχυνσης των διαδικασιών ίδρυσης εταιριών.

Ως πρώτη προϋπόθεση έναρξης δε της ισχύος του μέρους Α προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του γενικού εμπορικού μητρώου, σύμφωνα με το άρ. 18 του ν. 3419/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ. 13 του ν. 3853/2010. Λοιπόν, τι προβλέπει το άρ. 18 του ν. 3419/2005;

Η παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπει ότι «το Γ.Ε.Μ.Η. τίθεται σε λειτουργία το αργότερο την 1.1.2007. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο…».

Φυσικά η παραπάνω προθεσμία (1.1.2007) ουδέποτε τηρήθηκε, και γι’ αυτό εξεδόθησαν οκτώ (8) απανωτές υπουργικές αποφάσεις, που παρέτειναν συνεχώς την παραπάνω προθεσμία. Η τελευταία εξ αυτών, ΥΑ οικ. Κ1-1541 (ΦΕΚ Β 1117/22.07.2010), παρέτεινε την προθεσμία έως και τις 17.10.2010.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: όταν ο ν. 3853/2010 εξαρτά την εφαρμογή του από μία διάταξη η οποία ρητά επιφυλάσσει στον αρμόδιο υπουργό να την τροποποιεί κατά το δοκούν, μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα για το πότε τελικά θα εφαρμοστεί ο νόμος 3853/2010; Προφανώς όχι.

Όσον αφορά την δεύτερη προϋπόθεση που προβλέπει το άρ. 25 του ν. 3853/2010, ότι δηλαδή η εφαρμογή του θα γίνει (και) μετά την έκδοση της κοινής, προβλεπόμενης από τον παρόντα νόμο στο άρθρο 4 παρ. 2Α, υπουργικής απόφασης, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι έως και τις 17.10.2010), μάλλον η εξέτασή της παρέλκει, καθώς αρκεί ο υπουργός να τροποποιήσει για μία ακόμη φορά το άρ. 18 του ν. 3419/2005, παρατείνοντας την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΓΕΜΗ π.χ. για το έτος 2011.

Συμπέρασμα: το πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος δεν είναι πλέον στα χέρια της Βουλής, αλλά πρωτίστως στα χέρια κάποιου Υπουργού / Υπουργών. Μέχρι τότε, δεν έχει αλλάξει κάτι στην ίδρυση εταιριών, οπότε όποιος θέλει να ιδρύσει μία εταιρία στην Ελλάδα, δεν έχει παρά να ακολουθήσει τη διαδικασία που ίσχυε μέχρι τώρα. Ευελπιστούμε ωστόσο ότι η τελευταία παράταση που δόθηκε μέχρι και τις 17.10.2010 να είναι και η τελευταία διότι η χώρα μας έχει πραγματική ανάγκη από τη διενέργεια επενδύσεων. Και τέτοιες, δυστυχώς, δεν μπορούν να γίνουν όσο ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος επενδυτής έχει να αντιμετωπίσει τον υφιστάμενο κυκεώνα νομικών διαδικασιών και τη δυσλειτουργία των αρχών.

Θέμης Τοσουνίδης

Δικηγόρος, LL.M.»